032155

Јавне набавке

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

ПУ „ПОЛЕТРАЦ“ СЕЧАЊ

БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА ББ

23240 СЕЧАЊ

Оглас за продају путничког моторног возила из својине ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ СЕЧАЊ

       путем прикупљања писаних понуда

            ПУ „Полетарц“ Сечањ, Братства Јединстав ББ, оглашава отуђење једног путничког моторног возила, које користи установа.

            Поступак отуђења путничког моторног возила из јавне својине, спроводи се на основу чл. 33. ст. 2. Закона о јавној својини (Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), одлуке Управног одбора бр:02-750/2020 од 10.11.2020. године и одлуке директора бр:02-89/21 од 22.02.2021. године, у поступку јавног надметања, односно прикупљања затворених писаних понуда.

Путничко моторно возило се отуђује у виђеном стању, и то:

Редни број Марка, тип возила и број шасије Година производње Стање возила

Почетна процењена вредност

1. Renault Megane 1.9 dci, 2007. Нерегистровано 164.230,7

Путничко моторно возило се отуђује у виђеном стању, накнадне рекламације се неће прихватити.

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише понуђене цене дате у понуди.

Најповољнији понуђач је дужан да у року од 3 дана од дана дана обавештења да је изабран као најповољнији понуђач на рачун продавца уплати цео износ купопродајне цене, када ће се са понуђачем закључити уговор о купопродаји возила и возило преузме у року од 7 дана, од дана закључења уговора.

Све трошкове око преузимања и транспорта сноси изабрани понуђач.

            Право учествовања у поступку отуђења возила имају сва правна и физичка лица која уз понуду доставе доказ о уплати депозита у висини 10% од укупне почетне цене моторног возила, односно у износу од 16.423,07 динара.

            Сва заинтересована лица уплаћују депозит, са назнаком за које возило се уплаћује депозит на жиро рачун: 840-459661-97 по моделу 97.

            Понуђачима чија понуда не буде изабрана уплаћени износ депозита биће враћен у року од 10 дана, од дана доношења одлуке о избору најповољније понуде.

            Уколико најповољнији понуђач одустане од понуде, уплаћени износ депозита се не враћа.

            Путничко моторно возило које је предмет отуђења може се разгледати сваким радним даном до 30.03.2021. године, у времену од 08,00 до 12,00 часова на паркингу ПУ „Полетарац“ Сечањ, Братства Јединства бб, Сечањ.

            Kонтакт особа: Огњен Новаковић, тел. бр. 063/66 99 16.

            Писане понуде се подносе у затвореној коверти.

            Понуда правног лица мора да садржи: назнаку да се односи на предметно возило, цену изражену у динарима, у номиналном износу, назив, седиште и број телефона. Понуда правног лица мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица са приложеним изводом из регистра Привредних субјеката и доказом о уплати депозита.

            Понуда физичког лица мора да садржи: назнаку за које возило се односи, цену изражену у динарима у номиналном износу, име и презиме, адресу, број личне карте, матични бпој, број телефона, потпис физичког лица и доказ о уплати депозита. Уколико је лице предузетник уз понуду се прилаже и извод из регистра Привредних субјеката.

            Понуђач је дужан да писмену понуду поднесе до дана 30.03.2021. године, до 13,00 часова у затвореној коверти на адресу: ПУ “Полетарац“ Сечањ, Братства Јединства бб, 23240 Сечањ. Kоверат са понудом на предњој страни мора имати текст „Понуда – не отварај - отуђење путничког моторног возила", а на полеђини назив понуђача, адресу и број телефона.

            Поступак разматрања приспелих понуда спровешће се уколико на оглас пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

            Неблаговремене и непотпуне понуде се неће разматрати и биће одбачене.

            Уколико у поступку два или више понуђача понуде исту цену, комисија ће позвати понуђаче да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду са увећаном ценом у односу на претходну понуду. Уколико понуђачи доставе нову понуду са истоветном ценом, комисија задржава право да изврши избор по слободном уверењу.

            Јавно отварање понуда одржаће се дана 31.03.2021. године, у 14,00 часова, у просторијама ПУ „Полетарац“ Сечањ, Братства Јединства бб, Сечањ у канцеларији директора.

            О избору најповољније понуде, понуђачи ће бити писмено обавештени.

            Уговор ће бити закључен са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

            На сва питања која нису предвиђена огласом сходно се примењују одредбе Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда.